صادرات خشکبار
صادرات خشکبار در 2 ماهه 1400 بالغ بر 36 درصد رشد داشت
خرداد 30, 1400
تبریک نخست وزیر ارمنستان به حجت الاسلام ابراهیم رئیسی
خرداد 30, 1400

برگزیده شدن شرکت زینو تجارت امین بعنوان سی امین شرکت مدیریت صادرات ایران

شرکت مدیریت صادرات

شرکت مدیریت صادرات زینو تجارت امین در بخش صادرات تولیدات ایرانی به کشورهای همسایه از جمله عراق، ارمنستان، روسیه و… در حوزه مصالح ساختمانی، موادغذایی و مصنوعات پتروشیمی اقدامات چشمگیری داشته و تجارب خیلی خوبی کسب کرده است.

به همین جهت با توجه به شرایط مندرج در شیوه نامه رتبه بندی شرکت های مدیریت صادرات و براساس مدارک و مستندات ارائه شده به سازمان توسعه تجارت ایران، شرکت زینو تجارت امین موفق به اخذ موافقت اولیه تاسیس شرکت مدیریت صادرات شده و این درحالی است که تنها 30 شرکت بازرگانی تاکنون توانسته اند شرایط لازم برای اخذ این مجوز را کسب کنند و به عنوان یک شرکت تخصصی در جهت توسعه و پیشرفت صادرات ایران گام بردارند.

 ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات به نوعی ﯾﮑﯽ از اﻧﻮاع واﺳﻄﻪ ﻫﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ محسوب می شود که ﺑﺮاي اﻓﺰاﯾﺶ ﺻﺎدرات ﮐﺎﻻ ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اقتصادی فعالیت ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. از اﯾﻦ رو ﺷﺮﮐﺘﻬﺎی مدیریت صادرات ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﻧﯿﺎز ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺗﻤﺎم و ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎي ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي اﻗﺘﺼﺎدي علی الخصوص ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎي ﮐﻮﭼﮏ و ﻣﺘﻮﺳﻂ را عهده دار شوند. اﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ عموما ﺑﺎ ﻧﺎم EMC  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.

در کل ﺷﺮﮐﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﺧﺼﻮﺻﯽ ﮐﺎﻣﻼ ﻣﺴﺘﻘﻞ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ مثل ﯾﮏ دﭘﺎرﺗﻤﺎن ﻓﺮوش ﺻﺎدراﺗﯽ ﺑﺮاي ﺑﻨﮕﺎﻫﻬﺎی اقتصادی ﻋﻤﻞ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ. ﺷﺮﮐﺖ های ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات ﺑﺮ اﺳﺎس ﯾﮏ ﻗﺮارداد رﺳﻤﯽ ﮐﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ اﻣﺮ ﺻﺎدرات ﺷﺮﮐﺘﻬﺎ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ ﻣﻨﻌﻘﺪ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ، ﻣﯽ توانند ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ اﻧﺤﺼﺎري ﯾﺎ ﻏﯿﺮ اﻧﺤﺼﺎري ﺗﻤﺎم ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺗﻮﻟﯿﺪي و ﯾﺎ ﺧﺪﻣﺎت آﻧﻬﺎ را در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

اصولا اغلب ﺷﺮﮐﺘﻬﺎي ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺻﺎدرات در ﺑﺎزارﻫﺎي ﺧﺎرﺟﯽ ﺷﺒﮑﻪ ﻓﺮوش ایجاد ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ. و در بسیاری از مواقع شعبه و انبار فروش هم دارند.

شرکت مدیریت صادرات زینو تجارت امین مشتاقانه به دنبال همکاری طولانی مدت و مستحکم با شما می باشد.  به جهت عقد جلسات کاری و یا کسب اطلاعات بیشتر می توانید از طریق تماس تلفنی با کارشناسان واحد بازرگانی ما ارتباط برقرار کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *