اخبار حوزه تجارت
فروردین 26, 1400
استخراج رمز ارز
استخراج رمز ارز
فروردین 26, 1400

بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای 1400 – 1397

بسته سیاستی برگشت ارز

بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای 1400 – 1397 در جلسه کمیته ماده (۲) مصوب شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تصویب رسید.

به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، با تشکیل جلسه کمیته ماده (2) چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی در تاریخ ۲1 فروردین ماه سال جاری در بانک مرکزی، بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای 1400 – 1397 به تصویب رسید که مهمترین رئوس آن به شرح زیر است:
الف) ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سال 1397:
1 – صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی در بازه زمانی 1397.01.۲۲ لغایت 1397.05.1۶ به عراق و افغانستان اقدام کرده و در موعد مقرر نسبت به ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت اقدام نکرده اند، حداکثر تا 1400.03.31 فرصت دارند تا با ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت، نسبت به رفع تعهدات ارزی مربوطه اقدام کنند.
تبصره: صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی خود به سایر کشورها در بازه زمانی فوق اقدام کرده اند، پس از ارائه مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی، در صورت تایید و تعیین مهلت توسط کمیته اقدام ارزی، نسبت به ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت اقدام و تعهدات ارزی این گروه از صادرکنندگان رفع خواهد شد.
۲ – در صورت احراز وجود ارز حاصل از صادرات کالا، صادرکنندگان دارای پروانه صادراتی سال 1397 امکان رفع تعهد ارزی مربوطه با رعایت شروط تعیین شده و تایید کمیته اقدام ارزی را به شکل فروش حواله ارزی در سامانه نیما، واردات در مقابل صادرات خود و شرکتهای هم گروه، بازپرداخت بدهیهای ارزی و فروش ارز در سامانه سنا به شرط ارائه اظهارنامه ورود ارز خواهند داشت. برای این امر ارائه درخواست مکتوب صادرکننده همراه
با مستندات مربوطه حداکثر تا 1400.04.31 به کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت ضروریست، متعاقبا با تایید کمیته، امکان رفع تعهد با رعایت شروط تعیین شده فراهم خواهد شد.
ب) ایفای تعهدات ارزی حاصل از صادرات سالهای 1400 – 1398:
1 -صادرکنندگان سال 1398 تا پایان تیرماه 1400 و صادرکنندگان سال 1399 تا پایان شهریور ماه 1400 مهلت خواهند داشت تا با ایفای تعهدات ارزی صادراتی خود از معافیت های مربوطه بهره مند شوند. این مهلت صرفا برای تعیین تکلیف مالیاتی صادرکنندگان است و ارتباطی به مهلت ایفای تعهدات ارزی صادرکنندگان مندرج در بند (4) مصوبه 177 ستاد هماهنگی اقتصادی ندارد.
۲ – صادرکنندگان سالهای 1398 و 1399 مکلفند 90 درصد ارزش پروانه های صادراتی اعلامی توسط گمرک ج.ا.ا را به چرخه اقتصادی برگردانند.
ج) روش های برگشت ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی:
1 -) فروش ارز به صورت حواله در سامانه نیما
۲ -) واردات در مقابل صادرات خود
-) واگذاری ارز حاصل از صادرات به غیر
-) بازپرداخت بدهی تسهیلات ارزی دریافتی از شبکه بانکی، صندوق توسعه ملی، حساب ذخیره ارزی و فاینانس
-) فروش ارز به صورت اسکناس به بانکها و صرافیهای مجاز با رعایت مقررات مربوطه
د) سایر موارد :
1 – با توجه به سهمیه واردات تعیین شده برای پیله وران و تعاونی های مرزنشین، واردات انجام شده مذکور تا سقف تعیین شده وفق فهرست اعلامی وزارت صمت، به عنوان رفع تعهد ارزی مورد پذیرش قرار می گیرد، مازاد صادرات انجام شده نسبت به سقف یادشده، مشمول رفع تعهد ارزی صادراتی می باشد.
۲ – صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی با تایید وزارت صنعت، معدن و تجارت (کمیته ماده 19) و سایر اشخاص صرفاً پس از احراز اهلیت، اعتبارسنجی و در سقف تعیین شده توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در سامانه جامع تجارت، امکان عرضه ارز در سامانه نیما را خواهند داشت.
3 – صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی مورد تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، مکلف به بازگشت 10 درصد مبلغ کل قرارداد براساس صورت وضعیت (مورد تایید کارفرما و کمیته ماده 19) مطابق بسته می باشند.
4 -کالاهایی که برای آزمون به خارج از کشور صادر و برگشت داده نمی شوند و یا کالاهایی که به منظور عرضه در نمایشگاههای خارجی ارسال میشوند با تایید وزارت صمت و بر اساس اطلاعات دریافتی از گمرک ج.ا.ا،مشمول ایفای تعهدات ارزی صادراتی نمی باشند.
5 – در صورت عدم برگشت ارز حاصل از صادرات در مهلت های مقرر، عدم ارائه خدمات توسط دستگاه های دولتی به شرح مندرج در بسته سیاستی اعمال خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *