افتخار و غرور شرکت زینو تجارت امین همکاری با تولید کنندگان داخلی به جهت صادرات کالا های صنعتی برای رشد اقتصاد کشور و حمایت از تولیدات داخلی است.

اهمیت صادرات در رشد اقتصادی بر هیچ کس پوشیده نیست؛ زیرا کشوری که اقتصاد آن بر محور تک محصولی باشد در تحولات اقتصادی یا بحران های اقتصادی، بیشتر در معرض خطر است.

در یک جمله می توان گفت صادرات، بهار تولید است؛ زیرا دسترسی به بازارهای خارجی، افزایش توان تکنولوژی صنعتی، افزایش تولید و دستیابی به رشد مستمر اقتصاد می گردد.

امروزه تنها و تنها شرکتهایی آینده روشن دارند که محصولاتشان صادرات محوربوده و در سطح جهان متقاضی دارند. 

استراتژی شرکت زینو تجارت امین در بخش صادرات کالا های صنعتی، تبدیل موانع به فرصت، فرصت به ظرفیت و ظرفیت به صادرات است.

کارگو