رشد 2 برابری تجارت جهانی مواد غذایی در طول 30 سال اخیر سبب شده حجم تولید مواد غذایی در این سال ها 30 تا 40 درصد رشد پیدا کند. از این رو می توان به این نکته رسید که مبادلات تجاری در حوزه تامین مواد غذایی جهان ارزش قابل ‌توجهی به دست آورده و نمی‌توان از نقش توسعه صنعت کشاورزی کشورهای توسعه یافته به راحتی گذشت. درواقع، واردات و صادرات مواد غذایی در جهان زمانی ارزش پیدا کرد که تولید ناخالص کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه به رقم قابل قبولی رسید و گردش مالی چشم گیری در بازار های جهانی را به خود اختصاص داد و به همین جهت تجارت جهانی صنایع کشاورزی و مواد غذایی رشد پیدا کرد. توجه به صنعت غذایی در اولویت برنامه های اجرایی کشورها است زیرا باعث ایجاد گردش مالی مثبت در هر کشور می شود.