بسم الله الرحمن الرحیم

آنچه که اقتصاد کشور ما برای رشد و بالندگی نیاز دارد، شناخت بهتر فرصت ها، زمینه های فعالیت داخلی و کمک به عرضه ی آن درعرصه های بین المللی است.

بدین شکل زمینه برای معرفی محصولات تولیدی و توسعه صنعت بومی فراهم می شود. این صنایع با خودارزیابی و محک زدن توانایی های خود می تواند نقاط ضعف را پوشش داده و نقاط قوت خود را استحکام بخشند.

صادرات یک امر مقطعی نیست و نگاه ما به این حوزه چیزی بیش از مبادله کالا و ارائه خدمات است.

 ما درجهت کمک به ارتقای صنایع بومی کشور و شناساندن ظرفیت ها و توانمندی های داخلی به بازار روز دنیا گام بر می داریم.

زینو تجارت امین با عشق و تعهد برای ادای دین به سرزمین عزیزایران تلاش می کند از این رو محل ملاقات عزم و اراده است.

ما در بازرگانی امین دست به دست هم داده ایم، تا زینت بخش تجارت این آب و خاک شویم.

                                                                                                                                                                                                            سید محمد حسینی